Bendrosios sąlygos

Šios sąlygos taikomos tik teisiniams sandoriams, kuriuose nėra galutinių vartotojų:

Pardavimo ir pristatymo sąlygos (PDF | 526 KB)

AB GEZE Scandinavia Bendrosios produktų pardavimo ir pristatymo sąlygos

1 str. Taikymo apimtis

Toliau pateiktos sąlygos taikomos AB GEZE Scandinavia (GEZE) gaminių pardavimui, pristatymui ir montavimui, nebent raštu yra susitarta kitaip.

2 str. Konkretūs apibrėžimai

„Sutartis“ reiškia tarp GEZE ir KLIENTO sudarytą Produktų pirkimo sutartį. „Produktas“ arba „Produktai“ reiškia visus GEZE bet kuriuo metu parduodamus produktus. „Techninė dokumentacija“ reiškia bet kokią techninę informaciją, brėžinius, paveikslėlius ir kitą medžiagą, kurią GEZE perduoda KLIENTUI arba kurią padaro jam prieinamą, neatsižvelgiant į tai, ar medžiaga buvo perduota fizine, elektronine ar kita forma. „Galutinis klientas“ reiškia tuos, kurie naudojasi Produktu.

3 str. Pasiūlymas

Jei raštu nesusitarta kitaip, pasiūlymas galioja 30 dienų nuo jo sudarymo dienos.

4 str. Informacija ir techninė dokumentacija

Visa informacija ir instrukcijos apie svorį, matmenis, talpą, kainas ar technines vertes ir kiti GEZE rinkodaros medžiagoje esantys duomenys, įskaitant katalogus, brošiūras, lankstinukus, skelbimus, vaizdinę medžiagą, kainoraščius ir kt., kurie perduodami KLIENTUI, tėra orientacinės ir negali būti laikomos garantijomis ar tikslia informacija. Be raštiško GEZE sutikimo techninė dokumentacija negali būti naudojama kitaip, kaip tik KLIENTUI susipažinti su technine dokumentacija, ir be raštiško GEZE sutikimo negali būti kopijuojama, atgaminama, dalinama ar kitaip perduodama trečiajai šaliai.

5 str. Statybos pokyčiai

GEZE pasilieka teisę be išankstinio KLIENTO informavimo atlikti tokius konstrukcijos, medžiagos pasirinkimo, eksploatacinių savybių ir kt. pakeitimus, kurie GEZE nuomone yra reikalingi. Tačiau GEZE įsipareigoja užtikrinti, kad dėl pakeitimų nepablogės Produktų kokybė, kiekis ir esminės naudojimo savybės. Įgyvendinti pakeitimai nesuteikia KLIENTUI teisės į bet kokios formos kompensaciją.

6 str. Transporto išlaidos ir rizikos perleidimas

Pardavimai vykdomi gamykloje arba pardavimo vietoje, nebent šalys raštu susitarė dėl kitų pristatymo sąlygų. KLIENTAS prisiima atsakomybę už visas išlaidas ir riziką, susijusią su Produktų transportavimu iš atitinkamos pardavimo vietos GEZE gamykloje. Transportą turi apdrausti KLIENTAS. 6 straipsnis taip pat taikomas tais atvejais, jei pristatymai vykdomi iš GEZE subrangovo pardavimo vietos, todėl subrangovo pardavimo vieta pakeis GEZE gamyklą ar pardavimo vietą. Nepriklausomai nuo sutartų pristatymo sąlygų, GEZE turi teisę priskaičiuoti KLIENTUI krovinio pervežimo išlaidas.

7 str. Kainos, sąskaitų faktūrų išrašymas ir apmokėjimas

Kainoraščiuose nurodyta bruto vienos prekės kaina be PVM, jei nenurodyta kitaip. Kainynuose gali būti spausdinimo klaidų. GEZE pasilieka teisę keisti kainas. GEZE turi teisę pasiūlymuose ir kainoraščiuose koreguoti kainas, jei einamaisiais kalendoriniais metais pasikeičia valiutos kursas, pagal kurį kiekvienų metų sausio 1 d. yra nustatomos kainos. Pristačiusi produktus, GEZE išrašo sąskaitą faktūrą, kurioje koreguojamas maždaug 80 proc. valiutos kurso skirtumas (EUR – SEK). Sąskaita faktūra už Prekę išrašoma, kai Prekė pristatoma, o už montavimo darbus – juos užbaigus. Sąskaita turi būti apmokėta per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos, jei šalys raštu nesusitarė kitaip. Mokėjimas turi būti atliekamas į GEZE nurodytą sąskaitą. Jei KLIENTAS nesumoka laiku, vadovaujantis Palūkanų įstatymu, už pavėluotą mokėjimo terminą, skaičiuojant nuo mokėjimo termino iki apmokėjimo dienos, GEZE turi teisę priskaičiuoti delspinigius (žr. apie delspinigius).

8 str. Nuosavybės teisės išsaugojimas

Parduoti produktai, įskaitant priedus, lieka GEZE nuosavybėje iki visiško jų apmokėjimo.

9 str. Vėlavimai

Gavusi užsakymą GEZE nurodo numatomą pristatymo laiką. Jei GEZE nustato, kad nebus laikomasi nurodyto pristatymo laiko, apie tai ji GEZE turi raštu įspėti KLIENTĄ, nurodydama naują numatomą pristatymo laiką. Esant tokiai situacijai, KLIENTAS neturi teisės teigti, kad pristatymas vėluoja.

GEZE neprisiima atsakomybės už KLIENTO tiesiogiai ar netiesiogiai dėl vėlavimo patirtus nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai vėlavimas atsirado dėl didelio GEZE aplaidumo. Be to, su vėlavimu susijusi GEZE atsakomybė jokiomis aplinkybėmis neviršys Produkto, kurį vėluojama pristatyti, pirkimo kainos. Tačiau jei vėlavimas yra esminis, KLIENTAS turi teisę atšaukti pirkinį.

10 str. Produktų grąžinimas

Produktus galima grąžinti tik esant raštiškam susitarimui tarp KLIENTO IR GEZE. Sutarto grąžinimo atveju GEZE turi teisę išrašyti KLIENTUI sąskaitą, kurioje nurodoma 20 procentų produkto kainos vertė.

11 str. Pretenzijos, trūkumai ir atsakomybės apribojimas

KLIENTAS įpareigojamas nedelsiant pašalinti galutinio kliento nustatytus trūkumus, atlikdamas remontą arba priežiūros darbus. Tarp šalių KLIENTAS atsako už žalą, kurią KLIENTAS padarė galutiniam klientui dėl KLIENTO neatsargumo. KLIENTAS negali teikti pretenzijos dėl Prekės defekto, jei jis per dešimt (10) dienų po to, kai pastebėjo arba turėjo pastebėti defektą, apie tai nepranešė GEZE (nepateikė pretenzijos).

Jei per dvejus (2) metus nuo produkto gavimo KLIENTAS nepraneša apie produkto trūkumą, jis praranda teisę remtis šiuo trūkumu. Pretenzija turi būti teikiama raštu, užpildant GEZE skundo formą, o galimi brokuoti komponentai, gavus raštišką prašymą, KLIENTO sąskaita turi būti siunčiami į įmonę GEZE apžiūrai. Per 24 mėnesius nuo pristatymo, per protingą terminą savo nuožiūra GEZE įsipareigoja arba pristatyti pakeistus gaminius, arba juos sutaisyti, jei KLIENTAS įrodo, kad Produktai brokuoti ir apie tai praneša per prieš tai nurodytą laiką. Jeigu KLIENTAS visiškai ar iš dalies pats pataiso Produktą, GEZE neprisiima jokių įsipareigojimų KLIENTO atžvilgiu, o KLIENTAS praranda teisę teikti pretenziją. Kalbant apie naujas dalis, pridedamas dėl GEZE atlikto remonto, pretenzijos teikimo laikas baigiasi tuo pačiu metu kaip ir pretenzijos dėl Produkto laikas, kaip nurodyta 11 skyriuje.

GEZE įsipareigojimai neapima situacijų, kai defektas atsirado dėl to, kad Produktai nebuvo sumontuoti, profesionaliai prižiūrimi arba ne visiškai naudojami pagal GEZE rašytines instrukcijas, kai pakeitimai buvo atlikti ar buvo imtasi techninių priemonių be raštiško GEZE sutikimo arba dėl ypatingų aplinkybių, tokių kaip, bet neapsiribojant, poveikiu klimatui ir pan. Jei per protingą laiką nuo pranešimo nebuvo atliktas taisymas arba nebuvo pristatyti pakaitiniai produktai, KLIENTAS gali reikalauti sumažinti kainą. KLIENTAS negali pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis. GEZE neprisiima atsakomybės už netiesioginius ar pasekminius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, prastovas ir negautą pelną. Be to, GEZE atsakomybė jokiomis aplinkybėmis neviršys brokuoto Produkto pirkimo kainos.

12 str. Sutarties pažeidimas

Abi šalys turi teisę nedelsdamos nutraukti Sutartį ir reikalauti kompensacijos, jei kita šalis šiurkščiai ar pakartotinai pažeidė šios sutarties sąlygas. Jeigu viena šalis pareiškia pretenziją dėl sutarties pažeidimo, ji ne vėliau kaip per dešimt (10) dienų nuo tos dienos, kai pirmoji šalis sužinojo apie sutarties pažeidimą pagrindžiančią aplinkybę, raštu praneša kitai šaliai ir pasiūlo pažeidusiai šaliai ne daugiau kaip dešimt (10) dienų klaidai ištaisyti (pirmą kartą pažeidimas gali būti taisomas). Jeigu ta šalis, nepaisant prieš tai nurodytos tvarkos, nepašalina klaidos, kita šalis turi teisę be papildomo įspėjimo nutraukti Sutartį.

Šalis taip pat turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį, jei kita šalis (i) sustabdo mokėjimus arba pateikia paraišką dėl įmonės pertvarkymo, arba yra paskelbta bankrutavusia, arba (ii) pagal 14 str. pažeidžia konfidencialumo įsipareigojimą.

13 str. Atleidimas nuo atsakomybės ir nenugalimos jėgos veikimas

Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės esant šioms aplinkybėms, jeigu tokios aplinkybės trukdo vykdyti Sutartį arba ją neprotingai apsunkina: darbo ginčams, streikams, blokadoms ar kitoms aplinkybėms, kurių šalys negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, gaisru, karu, mobilizacija ar precedento neturinčiu šaukimu į karto tarnybą, valstybės rinkliava, areštu, valiutos apribojimu, riaušėmis ir neramumais, transporto priemonių sutrikimais, elektros įtampos, vandens ir kitų tiekimo šaltinių perdavimo sutrikimais, bendru medžiagų trūkumu, didesnio masto atleidimu iš darbo ir subrangovo klaida arba pristatymo vėlavimu. Šalis, kuri nurodo atleidimą nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos veikimo, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai šaliai apie tokio įvykio pradžią ir pabaigą. Abi šalys, apie tai įspėjusios raštu, turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu dėl kurios nors iš prieš tai paminėtų aplinkybių Sutarties vykdymas tampa neįmanomu.

14 str. Konfidencialumas

Sutarties galiojimo metu ir vienus (1) metus jai pasibaigus abi šalys įsipareigoja laikytis besąlygiško konfidencialumo dėl visų šalių susitarimų ir kitų komercinių ir (ar) techninių aplinkybių, į kurias viena iš šalių atkreipė kitos šalies dėmesį, ir kuri nėra iš karto viešai prieinama arba dėl savo pobūdžio turi būti laikoma konfidencialia. Nepaisant konfidencialumo teks prisiimti atsakomybę už kompensavimą.

15 str. Licencija

KLIENTAS yra atsakingas už Prekių pristatymui reikalingų licencijų gavimą ir apmokės su tuo susijusias išlaidas.

16 str. Kita

Vartotojų rinkai KLIENTAS privalo tinkamai pateikti instrukcijas apie tiekiamų Produktų charakteristikas, nebent galima pagrįstai manyti, kad tokios charakteristikos yra visuotinai žinomos, todėl pakuotes, instrukcijų knygeles ir pan. su reikiamais aprašymais ir įspėjamaisiais tekstais galima pateikti kitaip.

17 str. Jurisdikcija ir kompetentingo teismo pasirinkimas

Sutarčiai yra taikoma Švedijos teisė, o galimus ginčus, susijusius su šia Sutartimi, sprendžia apygardos teismas, kuriame yra registruota GEZE buveinė.